Przetargi / Ogłoszenia

Data publikacji: 2019-12-13

INFORMACJA


Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC” w Przemyślu jako Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej LELEWELA w Przemyślu w związku prowadzonym projektem pod nazwą „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Przemyślu przy ul. Lelewela 8 i 10” informuje o funkcjonowaniu opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub


b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:
www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

  

Data publikacji: 2019-12-06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie § 25 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy,usługi i roboty budowlane we Wspólnocie Mieszkaniowej Lelewela w Przemyślu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „wykonanie docieplenia stropodachów oraz stropów nad piwnicami wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Przemyślu przy ul. Lelewela 8 i 10”.

 
 
Data publikacji: 2019-11-15

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych

     Wspólnota Mieszkaniowa LELEWELA w Przemyślu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia stropodachów oraz stropów nad piwnicami wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Przemyślu przy ul. Lelewela 8 i 10”.
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w dwóch etapach:
- etap I obejmujący wykonanie docieplenia stropodachów oraz kominów znajdujących się w przestrzeni stropodachu budynków przy ul. Lelewela 8 i Lelewela 10,
- etap II obejmujący wykonanie docieplenia stropów nad piwnicami budynków przy ul. Lelewela 8 i Lelewela 10.
2. Przedmiot umowy opisany jest przy pomocy przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania robót stanowiących załączniki nr 2.1, 2.2, 4 i 5 do SIWZ.
3. Wysokość wadium dla przystępujących do przetargu wynosi 3.000,00 PLN.
4. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec w Przemyślu - Administratora zarządzającego budynkami Zamawiającego tj. w budynku przy ul. Stanisława Augusta nr 16 w Przemyślu ( sekretariat ) do dnia składania ofert tj. 02.12.2019 r .do godziny 12:00 lub wysłać drogą pocztową w takim terminie, aby korespondencja dotarła do siedziby zamawiającego do tego terminu.
6. Termin realizacji umowy. Zamawiający ustala nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiednio na dzień:
- dla etapu I – 31.12 2019 r
- dla etapu II – 30.04 2020 r
7. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pliki do pobrania: